© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Togagure Ryu
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Auf roten Text klicken
Kenzen Ichinyo Kamae Ichi no Kamae Doko no Kamae Hachimonji no Kamae Happo Gakure no Kamae Hira no Kamae Tonso no Kamae Mukuton no Kamae Taijutsu Ukemi Gata Kaeshi Dori Ken Nagare Ichi no Kamae Itto Dori Yoko Geri Itto Giri Shinobi Gaeshi Gata Shige Gaeshi Shige Dori Sora Tobi Yoko Nagare Ushiro Nagare Hiden Gata Chugaeri Tobichigai Yokogaeri Itto Nage Teppan Nage Kirigaeshi Sutemi Santo Tonko no Gata Migi Kata Ude Tonso no Kata Hidari Kata Ude Tonso no Kata Hidari Tonso no Kata Migi Tonso no Kata Migi-Te Kubisuji Tonso no Kata Hidari-te Kubisuji Tonso no Kata Atekomi Tonso no Kata Kote Uchi Tonso no Kata Migi Uchi Tonso no Kata Sayu Kumogakure no Kata Kosei Kirigakure no Kata Happo Kirigakure no Kata Biken Ichi Seigan Chudan Gedan Tosui Hasso Kasumi Shinobi Iai Kage no Itto Kusarigama Trageweise / Kamae Omote Furi / Ura Furi Omote Happo Furi / Ura Happo Furi Einfache Drehung Nage Ura Nage Ude Furi Ashi Furi Jodan Furi Jodan Furi Nage Tsuchi Nage Nage (Nawa Nage) Omote Ashi Furi Nage Ura Ashi Furi Nage Wickeltechnik Nahbereich A, B,
Togakure Ryu Ninpo
"Die Schule der verborgenen Tür"
Gegründet im 12. Jahrhundert
Soke: Takumi Tsutsui
© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Togagure Ryu
Kenzen Ichinyo Kamae Ichi no Kamae Doko no Kamae Hachimonji no Kamae Happo Gakure no Kamae Hira no Kamae Tonso no Kamae Mukuton no Kamae Taijutsu Ukemi Gata Kaeshi Dori Ken Nagare Ichi no Kamae Itto Dori Yoko Geri Itto Giri Shinobi Gaeshi Gata Shige Gaeshi Shige Dori Sora Tobi Yoko Nagare Ushiro Nagare Hiden Gata Chugaeri Tobichigai Yokogaeri Itto Nage Teppan Nage Kirigaeshi Sutemi Santo Tonko no Gata Migi Kata Ude Tonso no Kata Hidari Kata Ude Tonso no Kata Hidari Tonso no Kata Migi Tonso no Kata Migi-Te Kubisuji Tonso no Kata Hidari-te Kubisuji Tonso no Kata Atekomi Tonso no Kata Kote Uchi Tonso no Kata Migi Uchi Tonso no Kata Sayu Kumogakure no Kata Kosei Kirigakure no Kata Happo Kirigakure no Kata Biken Ichi Seigan Chudan Gedan Tosui Hasso Kasumi Shinobi Iai Kage no Itto Kusarigama Trageweise / Kamae Omote Furi / Ura Furi Omote Happo Furi / Ura Happo Furi Einfache Drehung Nage Ura Nage Ude Furi Ashi Furi Jodan Furi Jodan Furi Nage Tsuchi Nage Nage (Nawa Nage) Omote Ashi Furi Nage Ura Ashi Furi Nage Wickeltechnik Nahbereich A, B,