© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Takagi Yoshin Ryu
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Auf roten Text klicken
Kenzen Ichinyo Kamae Shizen no Kamae Moko no Kamae Seigan no Kamae Fudoza no Kamae Seiza no Kamae Shoden no Kata Omote Waza Kasumi Dori Do Gaeshi Karama Dori Kyoto Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Oikake Dori Kaigo Kudaki Yukichigai Yuigyaku Ransho Ken Nagare Hiza Guruma Shoden no Kata Ura Waza Atekomi Gyaku Dori Menbu Gyaku Dori Ryu Ashi Dori Menbu Keri Komi Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Ryo Ashi Dori Tengu Dori Kaigo Kudaki Hiki Taoshi Tsuki Taoshi Ude Ori Hikikomi Nagashi Keri Komi Ude Ori Eri Jime Shoden no Eri Jime Gata Hon Jime Gyaku Jime Ude Jime Itteki Jime Itami Jime Oshi Jime Gyaku Osae Jime Suwari Jime Chuden no Sabaki Gata Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Oni Kudaki Seoi Gakari Koshi Nage Gakari Ude Ori Gyakute Nage Kimon Nage Ate Nage Kocho Dori Chuden no Tai no Kata Koshi Guruma Yotsude Yotsude Kuzushi Keito Koshi Ore Koshi Nagare Kumoi Gaeshi Ryote Gake Mizu Nagare Yuki Yanagi Echigo Kuzushi Kasasagi Hyotsui Tsuta Garami Taki Otoshi Muto Dori Gata Ichimonji Kensha Dori Tsuka Otoshi Muko Dori Mawashi Dori Ushiro Dori Shizumi Dori Daisho Sabaki Gata Tsuka Kudaki Hiki Dori Iri Dori Rangaku Sukui Dori Ryu Kotsu Ushio Gaeshi Kaka Otoshi Kote Dome Yoko Gatana Kuruma Nage Yotsune Gatana Yaiba Mutsubi Sukashi Dori Okuden no Kata Shirabe Gata Ume Haki Kuruma Gaeshi Ten Gaeshi Nagare Dori Yama Otoshi Tomo Arashi Sode Guruma Ryote Gake Tansai Rai Raku Tai Kudaki Sofu Gyaku Dori Ranpu Fusetsu Okuden no Kata Moguri Gata Gokuraku Otoshi Jigoku Dori Hicho Dori Onibuse Inazama Dori Mizu Tori Kuru Yuki Tai Otoshi Moguri Dori Moguri Nage Randori Keiko
Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu
"Die Schule des Hoher Baum-Weide-Geist"
Gegründet im 17. Jahrhundert
Soke: Sakasai Norio
© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Takagi Yoshin Ryu
Kenzen Ichinyo Kamae Shizen no Kamae Moko no Kamae Seigan no Kamae Fudoza no Kamae Seiza no Kamae Shoden no Kata Omote Waza Kasumi Dori Do Gaeshi Karama Dori Kyoto Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Oikake Dori Kaigo Kudaki Yukichigai Yuigyaku Ransho Ken Nagare Hiza Guruma Shoden no Kata Ura Waza Atekomi Gyaku Dori Menbu Gyaku Dori Ryu Ashi Dori Menbu Keri Komi Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Ryo Ashi Dori Tengu Dori Kaigo Kudaki Hiki Taoshi Tsuki Taoshi Ude Ori Hikikomi Nagashi Keri Komi Ude Ori Eri Jime Shoden no Eri Jime Gata Hon Jime Gyaku Jime Ude Jime Itteki Jime Itami Jime Oshi Jime Gyaku Osae Jime Suwari Jime Chuden no Sabaki Gata Kata Mune Dori Ryo Mune Dori Oni Kudaki Seoi Gakari Koshi Nage Gakari Ude Ori Gyakute Nage Kimon Nage Ate Nage Kocho Dori Chuden no Tai no Kata Koshi Guruma Yotsude Yotsude Kuzushi Keito Koshi Ore Koshi Nagare Kumoi Gaeshi Ryote Gake Mizu Nagare Yuki Yanagi Echigo Kuzushi Kasasagi Hyotsui Tsuta Garami Taki Otoshi Muto Dori Gata Ichimonji Kensha Dori Tsuka Otoshi Muko Dori Mawashi Dori Ushiro Dori Shizumi Dori Daisho Sabaki Gata Tsuka Kudaki Hiki Dori Iri Dori Rangaku Sukui Dori Ryu Kotsu Ushio Gaeshi Kaka Otoshi Kote Dome Yoko Gatana Kuruma Nage Yotsune Gatana Yaiba Mutsubi Sukashi Dori Okuden no Kata Shirabe Gata Ume Haki Kuruma Gaeshi Ten Gaeshi Nagare Dori Yama Otoshi Tomo Arashi Sode Guruma Ryote Gake Tansai Rai Raku Tai Kudaki Sofu Gyaku Dori Ranpu Fusetsu Okuden no Kata Moguri Gata Gokuraku Otoshi Jigoku Dori Hicho Dori Onibuse Inazama Dori Mizu Tori Kuru Yuki Tai Otoshi Moguri Dori Moguri Nage Randori Keiko