© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Shinden Fudo Ryu
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Auf roten Text klicken
Kamae Shizen no Kamae Za gamae Zanshin Ten no Kata Nichigeki Gekkan Fubi Uryu Unjaku Setsuyaku Musan Karai Chi no Kata Riken + (Henka) Shinken (Henka) Raiken Henkyo Issen Haken Kenkon Suiryu Shizen Shigoku no Kata Tai Nagashi Kobushi Nagashi Fubatsu Ryote Gake Roto Fudo Ugari Fukan Kasasagi Suzu Otoshi Kasumi Otoshi Shizen Fudozen
Shindenfudo Ryu Taijutsu
"Die Schule des Unbewegten Herzens"
Gegründet im 13. Jahrhundert
Soke: Nagato Toshiro
© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Shinden Fudo Ryu
Kamae Shizen no Kamae Za gamae Zanshin Ten no Kata Nichigeki Gekkan Fubi Uryu Unjaku Setsuyaku Musan Karai Chi no Kata Riken + (Henka) Shinken (Henka) Raiken Henkyo Issen Haken Kenkon Suiryu Shizen Shigoku no Kata Tai Nagashi Kobushi Nagashi Fubatsu Ryote Gake Roto Fudo Ugari Fukan Kasasagi Suzu Otoshi Kasumi Otoshi Shizen Fudozen