© Copyright 2008-2023 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Kukishinden Ryu
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Auf roten Text klicken
Kenzen Ichinyo Goho no Kamae Hira no Kamae Hira Ichimonji no Kamae Seigan no Kamae Katate Hitcho no Kamae Kosei no Kamae Shoden Gata Seion Uyoku Yume Otoshi Suiyoku Suisha Kubiwa Hosetsu Iso Arashi Yanagi Ore Fubuki Kataho Tatsumaki Chuden Gata Uranami Tenchi Katanami Katsumi Gake Taki no Se Shiokaze Yama Arashi Yanagi Kaze Tatsunami Koo Kasane Iwa Shoho Dori Sabaki Gata Arakoma Kasoku Chikusei Yume Makura Suso Sabaki Iso Gaeshi Kaze Harai Kuruma Dori Kimon Ura Kimon Ukimo Ranfu Okuden Gata Fuun Sagi Kaeshi Waza Oni Otoshi Iwa Kudaki Yuki Taoshi Go Taoshi Dofu Oni Kudaki Ryufu Tachi Uchi Hane Taoshi Shirabe Moguri Gata Den Moguri Dori Sharin Torafushi Ryufuku Tobi Chigai Yama Otoshi Tekiraku Heito Musasabi Gyoko Nage Gyaku Nage Uchiharai Biken Tsukikomi Tsukikake Kiriage Kirisage Kasugaidome Kochogaeshi Rokushaku Bo Shomen Uchi Gyaku Shomen Uchi Haneage Do Do Uchi Kote Uchi Yoko Men Uchi Men Uchi Harai Gata Ashi Barai Sune Uchi Tsuki
Kukishinden Ryu Bikenjutsu
"Die Schule der neun Dämonengötter"
Gegründet im 12. Jahrhundert
Soke: Masaaki Hatsumi
© Copyright 2008-2023 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Kenzen Ichinyo Goho no Kamae Hira no Kamae Hira Ichimonji no Kamae Seigan no Kamae Katate Hitcho no Kamae Kosei no Kamae Shoden Gata Seion Uyoku Yume Otoshi Suiyoku Suisha Kubiwa Hosetsu Iso Arashi Yanagi Ore Fubuki Kataho Tatsumaki Chuden Gata Uranami Tenchi Katanami Katsumi Gake Taki no Se Shiokaze Yama Arashi Yanagi Kaze Tatsunami Koo Kasane Iwa Shoho Dori Sabaki Gata Arakoma Kasoku Chikusei Yume Makura Suso Sabaki Iso Gaeshi Kaze Harai Kuruma Dori Kimon Ura Kimon Ukimo Ranfu Okuden Gata Fuun Sagi Kaeshi Waza Oni Otoshi Iwa Kudaki Yuki Taoshi Go Taoshi Dofu Oni Kudaki Ryufu Tachi Uchi Hane Taoshi Shirabe Moguri Gata Den Moguri Dori Sharin Torafushi Ryufuku Tobi Chigai Yama Otoshi Tekiraku Heito Musasabi Gyoko Nage Gyaku Nage Uchiharai Biken Tsukikomi Tsukikake Kiriage Kirisage Kasugaidome Kochogaeshi Rokushaku Bo Shomen Uchi Gyaku Shomen Uchi Haneage Do Do Uchi Kote Uchi Yoko Men Uchi Men Uchi Harai Gata Ashi Barai Sune Uchi Tsuki