© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Koto Ryu
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Auf roten Text klicken
Kenzen Ichinyo Goho no Kurai Dori Hira Ichimonji no Kamae Hoko no Kamae Migi Seigan no Kamae Hidari Seigan no Kamae Bobi no Kamae Moto Gata Migi Seigan no Kamae Hidari Seigan no Kamae Hira Ichimonji no Kamae Hoko no Kamae Bobi no Kamae Shoden Gata Yokuto Ogyaku Koyoku Shito Hosoku Hoteki Shato Keto Sakugeki Tangeki Batsugi Setto Shihaku Kyogi Kakko Uranami Tenchi Katamaki Chuden Gata Hida Hisaku Hicho Hito Kappi Monpi Suito Gohi Koto Heihi Tekigaeshi Kakuhi Okuden Gata Santo Santo (Tanto) Koto Shinsen Konpi Sosetsu Josetsu Soto Koki Kimon Ransetsu Ura Kimon Hekito Gata Sokuboku Bokuhen Dako Shuriki Kobo Bakko Kahi Sekiryoku Kaiden Gata Goshin Ichinen Katsugan
Koto Ryu Koppojutsu
"Die Schule des den Tiger niederschlagen"
Gegründet im 16. Jahrhundert
Soke: Noguchi Yukio
© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Koto Ryu
Kenzen Ichinyo Goho no Kurai Dori Hira Ichimonji no Kamae Hoko no Kamae Migi Seigan no Kamae Hidari Seigan no Kamae Bobi no Kamae Moto Gata Migi Seigan no Kamae Hidari Seigan no Kamae Hira Ichimonji no Kamae Hoko no Kamae Bobi no Kamae Shoden Gata Yokuto Ogyaku Koyoku Shito Hosoku Hoteki Shato Keto Sakugeki Tangeki Batsugi Setto Shihaku Kyogi Kakko Uranami Tenchi Katamaki Chuden Gata Hida Hisaku Hicho Hito Kappi Monpi Suito Gohi Koto Heihi Tekigaeshi Kakuhi Okuden Gata Santo Santo (Tanto) Koto Shinsen Konpi