© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Offizielles Bujinkan-Dojo unter der Autorität von Soke Masaaki Hatsumi
Gyokko Ryu
Gyokko Ryu Kosshijutsu
"Schule des mit Juwelen geschmückten Tigers"
Gegründet im 11. Jahrhundert
Oniguma Dojo
Bujinkan Budo Taijutsu
Soke: Ishizuka Tetsuji
Auf roten Text klicken
Kamae Muto Taijutsu Shoshinsha Gata Hira no Kamae Ichimonji no Kamae Jumonji no Kamae Kihon Happo Ichimonji no Kata Henka A, Hitcho no Kata Jumonji no Kata Omote Gyaku Dori Henka A, Ura Gyaku Dori Omote Gyaku no Tsuki Muso Dori Musha Dori Sanshin no Kata Chi no Kata Sui no Kata Ka no Kata Fu no Kata Ku no Kata Joryaku no Maki Koku Renyo Danshu Danshi Gyaku Nagare Keto Ketsumyaku Teiken Sakketsu Keo Hanebi Yubi Kudaki Churyaku no Maki Dashin Ko Hanetsurube Hosen Horaku Ujaku Seito Koraku Shien Geryaku no Maki Shunu Shunsoku Ichigeki Kaisoku Koryaku Iaifu Chingan Fuu Bo Chi no Kata Sui no Kata
© Copyright 2008-2024 Bujinkan Dojo Regensburg
Bujinkan Regensburg
Oniguma Dojo
Bujinkan BudoTaijutsu
Traditionelle Kampfkunst und moderne Selbstverteidigung
Gyokko Ryu
Kamae Muto Taijutsu Shoshinsha Gata Hira no Kamae Ichimonji no Kamae Jumonji no Kamae Kihon Happo Ichimonji no Kata Henka A, Hitcho no Kata Jumonji no Kata Omote Gyaku Dori Henka A, Ura Gyaku Dori Omote Gyaku no Tsuki Muso Dori Musha Dori Sanshin no Kata Chi no Kata Sui no Kata Ka no Kata Fu no Kata Ku no Kata Joryaku no Maki Koku Renyo Danshu Danshi Gyaku Nagare Keto Ketsumyaku Teiken Sakketsu Keo Hanebi Yubi Kudaki Churyaku no Maki Dashin Ko Hanetsurube Hosen Horaku Ujaku Seito Koraku Shien Geryaku no Maki Shunu Shunsoku Ichigeki Kaisoku Koryaku Iaifu Chingan Fuu Bo Chi no Kata Sui no Kata